top of page
A group of women at a business meeting

שוויון והוגנות מגדרית באקדמיה

כנשים המשלבות בין עשייה אקדמית לפרקטיקה ייעוצית, הנושא של שוויון והוגנות מגדרית באקדמיה נוגע בנו באופן מיוחד. בשנים האחרונות אנו עובדות יותר ויותר עם ארגונים בכלל ומוסדות אקדמיים בפרט, המעוניינים לקדם שוויון והוגנות מגדרית. במסגרת עבודתנו אנו מעלות את המודעות להטיות מגדריות סמויות, לאופן שבו הן משפיעות על תהליכי גיוס, קידום ושימור של נשים במרחב האקדמי. כמו כן, רכשנו ידע וניסיון מעשי הנוגע לפרקטיקות התמודדות מוצלחות עם אתגרים אלה. אנו שמחות לשתף בידע הזה במגוון ערוצים :

ייעוץ מלווה לתהליך של שינוי ארגוני

  • ליווי הגורמים הרלבנטיים בתהליך היישום של מנגנונים ארגוניים

  • לקידום שוויון והוגנות מגדרית. 

  • בקרה והערכת אפקטיביות המנגנונים שיושמו ודיוקם לאור המציאות המשתנה. 

סדרת סדנאות עומק להתנעת תהליכי שינוי במרחב הארגוני

  • אבחון של האתגרים הייחודיים הנוגעים לשוויון והוגנות מגדרית במוסד האקדמי. 

  • דיון במשמעויות ממצאי האבחון לאור הספרות האקדמית על הטיות מגדריות. 

  • פיתוח מנגנונים ארגוניים להתמודדות מיטיבה עם האתגרים שזוהו.

הרצאה חד פעמית בנושא הטיות מגדריות סמויות

  • הצגת נתונים מבוססי מחקר אודות שוויון מגדרי באקדמיה הישראלית ובעולם.

  • סקירת ספרות עדכנית על הטיות מגדריות סמויות והאופן שבו הן באות לידי ביטוי במרחב האקדמי.

  • הצגת פרקטיקות ארגוניות ואישיות להתמודדות עם הטיות על בסיס מגדרי, אשר נמצאו אפקטיביות בעולם האקדמי.

bottom of page